HỒ CÁ KOI HOÀNG THIỆN

Địa chỉ: Số 02 - Xa Lộ Hà Nội - Phường Hiệp Phú - Quận 09 - Tp. Hồ Chí Minh

Hòn Non Bộ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Gọi điện thoại